Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

akce - Намерени са 11 думи от търсенето
акцес - (лат. accessus)Пристъп на болест; припадък.
акцент - мн. акценти, (два) акцента.1. В езикознаниието - ударение.2. Особености в произношението, свойствени на говорещия, които са отклон...
акцепт - (нем. Akzept по лат. acceptor 'получен, приет')Фин.1. Съгласие за сключване на договор при определени от другата страна ...
акцептор - (лат. acceptor 'приемател')Хим. Вещество, което присъединява към себе си атом водород.// Прил. акцепторен.
акцептант - (нем. Akzeptant по лат. acceptans, -antis 'приемащ')Банк. Лице, което се задължава да изплати полица.
акцесорен - (нлат. accessorius) Книж.1. Добавъчен, допълнителен.2. Второстепенен, случаен.
акцентирам - акцентираш.Акцентувам.
акцентувам - акцентуваш.Подчертавам, изтъквам на преден план; обръщам особено внимание.
акцесионен - (по лат. accessio 'прибавка')Юр. За договор, списък и др. - който се прибавя към друг, по-раншен.
акцелератор - (нем. Akzelerator по лат. accelero 'ускорявам')1. Техн. Лост с педал за увеличаване или намаляване скоростта на мотор.2....
акцелерация - (лат. acceleratio)1. Техн. Ускорение.2. Ранно развитие на деца и юноши.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: