Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

к я - Намерени са 18 думи от търсенето
конвергенция - само ед. Спец. Съвпадение, сходство на признаци и свойства на независими предмети и явления, което се наблюдава в развитието на ор...
конфронтация - само ед. Противопоставяне. Конфронтация между партиите в парламента. Конфронтация на мнения.
калориметрия - само ед. Спец. Дял от физиката, в който се разглеждат методите за измерване на количеството топлина, което се поглъща или отделя п...
карбонизация - само ед. Спец. 1. В химията — превръщане във въглища; овъгляване. 2. В химията — суха дестилация на дърва или каменни въглища. 3. ...
кардиография - само ед. Записване на ударите на сърцето с помощта на уред.
консистенция - само ед. Спец. Степен на плътност, на гъстота или мекост на разтвори или вещества. Полутечна консистенция.
консолидация - само ед. 1. Сплотяване, обединяване, спояване на силите. Консолидация на партията. Консолидация на нацията. 2. Укрепване, заздравя...
контаминация - мн. контаминации, ж. Спец. В езикознанието — възникване на нов израз или значение по пътя на обединяване на елементи от два израза...
контрактация - мн. контрактации, ж. Сключване на контракт.
конфедерация - мн. конфедерации, ж. Обединение от държави или от организации, които имат общи органи, но запазват вътрешната си самостоятелност. ...
конфигурация - само ед. Взаимно разположение на предмети или на техни части. Конфигурация на силите в парламента.
концентрация - само ед. 1. Съсредоточаване, струпване на едно място. Концентрация на сили. Концентрация на руда. Концентрация на промишленост. 2....
криминология - само ед. Спец. Наука за престъпността като социално явление.
криптография - само ед. Тайнопис.
културология - само ед. Спец. Научна област, свързана с изучаване духовната култура на обществото.
квалификация - мн. квалификации, ж. 1. Само ед. Квалифициране. 2. Професионална подготовка, знания, умения. Нямам квалификация за регистратор в х...
класификация - мн. класификации, ж. 1. Само ед. Класифициране. 2. Система от признаци за класифициране. // прил. класификационен, класификационна...
квинтесенция - само ед. 1. Най-важното от същността, повтарящото се. Квинтесенцията на живота. 2. Истор. Петият и най-съществен елемент на телата...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: