Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ак------ - Намерени са 20 думи от търсенето
акваланг - мн. акваланги, (два) акваланга, м.Спец. Апарат за дишане под вода.
актуален - актуална, актуално, мн. актуални, прил.Който е много важен, значителен в сегашния момент; съвременен, навременен.// същ. актуалнос...
академик - мн. академици, (два) академика.Редовен член на академия на науките.
академия - мн. академии.1. Висше учреждение за наука, литература, изкуство.2. Название на висше учебно заведение за наука или изкуство.
аквариум - мн. аквариуми, (два) аквариума.Стъклен съд с вода или изкуствен водоем, в който се развъждат риби, водни животни и растения с изсл...
акордеон - мн. акордеони, (два) акордеона.Музикален инструмент с мях, клавиатура за дясната ръка и с няколко реда копчета за лявата.// прил. ...
акростих - мн. акростихове.Стихотворение, в което началните букви от всеки ред съставят дума или фраза.
аксесоар - мн. аксесоари, (два) аксесоара.Дребен второстепенен предмет, вещ която служи за допълване или украсяване на друг, главен предмет.
активист - мн. активисти.Деен член на организация; лице, което принадлежи към актива.
акуратен - акуратна, акуратно, мн. акуратни.Който е грижлив, точен, старателен, изпълнителен.// същ. акуратност, акуратността.
акустика - само ед.1. Наука за звука, дял от физиката.2. Гласеж на звуците в дадено място или помещение.// прил. акустичен, акустична, акусти...
акушерка - мн. акушерки.Жена от средния медицински персонал, специалистка по акушерство.
акционер - мн. акционери.Притежател на акции, участник с акции.// прил. акционерен, акционерна, акционерно, мн. акционерни.
акведукт - (лат. aquаеductus 'водопровод')Техн. Мостово съоръжение с водопровод.
акинезия - (лат. acinesia от гр. akinesia)Мед. Неподвижност, парализа.
акростол - (гр. akrostolion)Мор. Предната издигната част на старинен кораб с украшение.
аксиален - (фр. axial 'осов' по лат. axis 'ос')Който се отнася до ос; осов.
актиниди - (по гр. aktis, -inos 'лъч' + -ид)Хим. Група химични елементи след актиний, с пор. номера след 90, някои от които се полу...
акузатив - (от лат. (casus) ассusativus)Грам. Винителен падеж.//Прил. акузативен.
акцептор - (лат. acceptor 'приемател')Хим. Вещество, което присъединява към себе си атом водород.// Прил. акцепторен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: